اتوماسیون صنعتی

http://www.automationlightning.com/

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتیتماس با ماتماس با ما

فن آوری صاعقه
Industrial Automation Lightning

طراحی تابلو برق صنعتی ( مدار فرمان - مدار قدرت )تابلو برق-1 تابلو برق-2 تابلو برق-3 تابلو برق-4
تابلو برق-5 تابلو برق-6 تابلو برق-7 تابلو برق-8
تابلو برق-9 تابلو برق-10 تابلو برق-11 تابلو برق-12
تابلو برق-13 تابلو برق-14 تابلو برق-15 تابلو برق-16
تابلو برق-17 تابلو برق-18در ادامه چند مدل از طراحی نقشه برق صنعتی را جهت آموزش قرار دادیم :آزمایش مدل ستاره متعادل سه سیمه

کلیه لامپ ها هم وات 100W و 220V
مراحل آزمایش :
1- اندازه گیری ولتاژ خطی و فازی
2- اندازه گیری شدت جریان خطی و فازی
3- محاسبه توان مصرفی یکفازه و تک فازه و مقایسه آنها
4- وصل سیم نول به مرکز ستاره و اندازه گیری شدت جریان آن
5- تحقیق در مورد بودن یا نبودن سیم نول
6- قطع یکفاز و بررسی مدار و دو فاز دیگر
7- قطع دو فاز و بررسی مدار و فاز دیگر

نقشه-تابلو-برق-1
نقشه 1


آزمایش ستاره نامتعادل سه سیمه، لامپهای هر شاخه هم وات، لامپ های شاخه ها غیر هم وات

مراحل آزمایش :
1- اندازه گیری ولتاژ خطی و فازی هر فاز جداگانه
2- اندازه گیری شدت جریان خطی و فازی هر فاز جداگانه
3- محاسبه توان مصرفی هر فاز و توان کل سه فاز
4- وصل سیم نول به مرکز ستاره و اندازه گیری جریان آن
5- بررسی ولتاژهای خطی و فازی پس از سیم نول
6- بررسی جریان های خطی و فازی پس از وصل سیم نول
7- قطع یک فاز در حالت سه سیمه و بررسسی مدار
8- قطع یک فاز در حالت چهار سیمه و بررسی مدار

نقشه-تابلو-برق-2
نقشه 2


آزمایش مثلث متعادل

کلیه لامپ ها هم وات 100W و 220V
مراحل آزمایش :
1- اندازه گیری ولتاژ خطی و فازی
2- اندازه گیری شدت جریان خطی و فازی
3- محاسبه توان مصرفی هر فاز و سه فاز
4- قطع یکفاز و بررسی مدار و دو فاز دیگر
5- قطع دو فاز و بررسی یک فاز دیگر

نقشه-تابلو-برق-3
نقشه 3


آزمایش مثلث نامتعادل، لامپ های هر شاخه هم وات، لامپ های شاخه ها غیر هم وات

مراحل آزمایش :
1- اندازه گیری ولتاژ خطی و فازی
2- اندازه گیری شدت جریان خطی و فازی
3- محاسبه توان مصرفی هر فاز و سه فازه
4- قطع یکفاز و بررسی مدار و دو فاز دیگر
5- قطع دو فاز و بررسی یک فاز دیگر

نقشه-تابلو-برق-4
نقشه 4


طرز اتصال سیم پیچ های موتور سه فازه روتور قفسی به صورت ستارهنقشه-تابلو-برق-5
نقشه 5


طرز اتصال سیم پیچ های موتور سه فازه روتور قفسی به صورت مثلثنقشه-تابلو-برق-6
نقشه 6


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( توسط کلید دستی اهرمی )نقشه-تابلو-برق-7
نقشه 7


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( توسط کلید غلطکی )نقشه-تابلو-برق-8
نقشه 8


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( توسط کلید دستی زبانه ای )نقشه-تابلو-برق-9
نقشه 9


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( به صورت چپ گرد و راست گرد توسط کلید دستی غلطکی )نقشه-تابلو-برق-10
نقشه 10


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( به صورت چپ گرد و راست گرد توسط کلید دستی زبانه ای )نقشه-تابلو-برق-11
نقشه 11


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( به صورت ستاره مثلث توسط کلید دستی غلطکی )نقشه-تابلو-برق-12
نقشه 12


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی ( به صورت ستاره مثلث توسط کلید زبانه ای )نقشه-تابلو-برق-13
نقشه 13


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی توسط کنتاکتور( کنترل از یک محل )

شرایط کار :
1- با فشرده شدن شستی S2 موتور روشن گردد .
2- با رها شدن شستی S2 موتور به کار خود ادامه دهد .
3- با فشرده شدن شستی S1 موتور به حالت قطع برود .
4- با رها شدن S1 موتور خاموش باقی بماند .

نقشه-تابلو-برق-14
نقشه 14


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی توسط کنتاکتور و لامپ های خبری (سیگنال ) جهت نشان دادن وضعیت مدار

شرایط کار :
در صورتیکه موتور خاموش باشد لامپ H2 روشن گردد .
در صورتیکه موتور روشن باشد لامپ H3 روشن گردد .
در صورتیکه رله حرارتی F5 عمل کرده باشد لامپ H1 روشن گردد .

نقشه-تابلو-برق-15
نقشه 15


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی توسط کنتاکتور (کنترل از دو محل )

شرایط کار :
روشن کردن از دو محل امکان داشته باشد ( شستی های s3 و s4 )
خاموش کردن موتور از دو محل امکان داشته باشد ( شستی های s1 و s2 )

نقشه-تابلو-برق-16
نقشه 16


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت دائم و لحظه ای (کنترل از یک محل )

شرایط کار :
با فشردن شستی S2 موتور روشن و با رها شدن S2 موتور به کار خود ادامه دهد.
با فشردن شستی S3 موتور روشن و با رها شدن S3 موتور از کار بیفتد.
با فشردن شستی S1 موتور به حالت قطع برود.

نقشه-تابلو-برق-17
نقشه 17


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت دائم و لحظه ای (کنترل از دو محل )

شرایط کار :
با فشردن شستی S3 یا S4 موتور به صورت دائم شروع به کار کند.
با فشردن شستی S5 یا S6 موتور به صورت لحظه ای شروع به کار کند.
با فشردن شستی S1 یا S2 موتور به حالت خاموش برود.

نقشه-تابلو-برق-18
نقشه 18


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت چپ گرد و راست گرد با حفاظت کامل

شرایط کار :
با فشردن شستی S2 موتور به صورت راست گرد کار کند.
با فشردن شستی S3 موتور به صورت چپ گرد کار کند.
تغییر جهت گردش موتور فقط از وضعیت STOP ممکن باشد.
در صورتیکه موتور در حالت STOP باشد با فشرده شدن هر دو استارت بطور همزمان هیچکدام از کنتاکتورها جذب نگردند.

نقشه-تابلو-برق-19
نقشه 19


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت چپ گرد و راست گرد با حفاظت کامل ( کنترل ار دو نقطه )

شرایط کار :
با فشردن شستی S3 یا S4 موتور به صورت راست گرد کار کند.
با فشردن شستی S5 یا S6 موتور به صورت چپ گرد کار کند.
با فشردن شستی S1 یا S2 موتور به حالت قطع برود.
تغییر جهت گردش موتور فقط از وضعیت STOP ممکن باشد.

نقشه-تابلو-برق-20
نقشه 20


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت چپ گرد و راست گرد سریع کنترل از یک نقطه

شرایط کار :
با فشردن شستی S2 موتور به صورت راست گرد کار کند.
با فشردن شستی S3 موتور به صورت چپ گرد کار کند.
با فشردن شستی S1 موتور به حالت قطع برود.
تغییر جهت گردش موتور در هر دوحالت زاست گرد و چپ گرد به صورت سریع امکان پذیر باشد.

نقشه-تابلو-برق-21
نقشه 21


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت چپ گرد و راست گرد سریع کنترل از دو نقطه

شرایط کار :
با فشردن شستی S3 یا S4 موتور به صورت راست گرد کار کند.
با فشردن شستی S5 یا S6 موتور به صورت چپ گرد کار کند.
با فشردن شستی S1 یا S2 موتور به حالت قطع برود.

نقشه-تابلو-برق-22
نقشه 22


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت چپ گرد و راست گرد لحظه ای و دائم کنترل از یک نقطه

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S2 موتور به صورت راست گرد دائم شروع به کار نماید.
با فشرده شدن شستی S3 موتور به صورت راست گرد لحظه ای شروع به کار نماید.
با فشرده شدن شستی S4 موتور به صورت چپ گرد دائم شروع به کار نماید.
با فشرده شدن شستی S5 موتور به صورت چپ گرد لحظه ای شروع به کار نماید.
تغییر جهت گردش موتور فقط از حالت توقف میسر می باشد.

نقشه-تابلو-برق-23
نقشه 23


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت چپ گرد و راست گرد لحظه ای و دائم کنترل از دو نقطه

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S3 یا S4 موتور به صورت راست گرد دائم شروع به کار نماید.
با فشرده شدن شستی S7 یا S8 موتور به صورت چپ گرد دائم شروع به کار نماید.
تا زمانی که شستی های S5 یا S6 فشرده هستند موتور به صورت راست گرد کار کند و به محض رها شدن آنها موتور به حالت STOP برود.
تغییر جهت گردش موتور فقط از حالت STOP امکان پذیر باشد.

نقشه-تابلو-برق-24
نقشه 24


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت ترتیبی ( یکی پس از دیگری )

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S2 موتور M1 روشن گردد.
با فشرده شدن شستی S3 در صورتی که موتور M1 روشن باشد موتور M2 نیز روشن گردد.
در صورتی که به هر دلیل کنتاکتور K1 از کار افتاد موتور M2 نیز خاموش گردد.
با فشرده شدن شستی S1 هر دو موتور خاموش گردند.

نقشه-تابلو-برق-25
نقشه 25


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت ترتیبی ( یکی به جای دیگری )

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S2 موتور M1 روشن گردد.
با فشرده شدن شستی S3 در صورتی که موتور M1 روشن باشد موتور M2 نیز روشن گردد.
با به کار افتادن موتور M2 موتور M1 خاموش شود.
با فشرده شدن شستی S1 موتور روشن ، خاموش شود.

نقشه-تابلو-برق-26
نقشه 26


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی یکی به جای دیگری با استفاده از رله زمانی ( تایمر )

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S2 موتور M1 روشن گردد.
پس از زمان تعیین شده موتور M2 شروع به کار کرده و موتور M1 خاموش گردد.
با فشردن شستی S1 در صورتی که هرکدام از موتورها روشن باشد خاموش گردد.

نقشه-تابلو-برق-27
نقشه 27


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت یکی پس از دیگری با استفاده از رله زمانی ( تایمر )

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S2 موتور M1 روشن گردد.
پس از زمان تعیین شده موتور M2 شروع به کار نماید.
با فشردن شستی S1 هر دو موتور خاموش گردند.

نقشه-تابلو-برق-28
نقشه 28


راه اندازی موتور سه فازه رو تور قفسی به صورت ستاره مثلث دستی با استفاده از کنتاکتور

شرایط کار :
با فشرده شدن شستی S2 موتور به صورت ستاره شروع به کار می نماید. و با رها شدن شستی S2 موتور به کار خود ادامه می دهد.
با فشرده شدن شستی S3 ( در صورتی که موتور در حالت ستاره باشد ) کنتاکتور ستاره قطع و موتور به صورت مثلث به به کار خود ادامه می دهد.
با فشرده شدن شستی S1 موتور در هر حالت کاری که باشد به حالت توقف می رود.

نقشه-تابلو-برق-29
نقشه 29